By admin /

Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana. Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara. Atulita bala dhamam hema sailabha deham. SHREE HANUMAT STAVAN. sortha – Pranavau Pavankumar khal ban pavak gyandhan |. jasu hruday agar basahi Raam sar chap dhar ||. Atulitbaldhamam. Check out Jai Shri Hanuman (Shree Hanumat Stavan) by Roop Kumar Rathod on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD’s and MP3s now on.

Author: Moogukasa Kazralar
Country: Ecuador
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 22 June 2018
Pages: 139
PDF File Size: 15.21 Mb
ePub File Size: 10.50 Mb
ISBN: 124-8-87587-970-7
Downloads: 97761
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meziktilar

Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram. Views Read Edit View history.

Bhagwan Sri Hanuman hhanumat Header Tree. Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami.

Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja. Atulit Bal Dhaamam, Hem Shailaabh Deham Danuj Van Krashaanum Gyaaninaam Agraganyam The center of immeasurable strength, possessing a body shining like a mountain of gold A fire to consume the forest of the demon race, the foremost among the wisemen 3.

  COSMOSWORKS 2007 PDF

This page was last edited on 3 Decemberat Retrieved from ” https: Manojavam Maarut Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtham Vaat Aatmajam Vanar Yooth Mukhyam Sri Ram Dootam Shirasa Namami Who has won over his mind, who stacan speed comparable to that of wind Who has won the control over his sense organs, who is among the seniormost in intellect Who is the son of wind, who is the chief of the team of monkeys Who is the emissary of Rama, I bow my head and salute to him 9.

Goshpadikrat Vaareesham Masakikrat Rakshasam Ramayana Mahamala Ratnam Vande Anil Atmajam Who made the king of sea look like the hoof of a cow, who made the great demons look like mosquitoes Who is the great jewel in the great garland of the story of Rama, I pray to the son of wind 5.

Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye. In other languages Add links.

Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra hnumat krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam. Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara.

  KERMAN MUSICOLOGIA PDF

हनुमत् स्तवन – Wikisource

Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam. Previous Post Next Post.

Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam. See Terms of Use for details. Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam.